Achterstallen

Teneinde ervoor te zorgen dat steeds voldoende financiële middelen beschikbaar zijn op de zichtrekening, dienen én de mede-eigenaars steeds correct en tijdig te betalen én dient de syndicus de slechte betalers kort op te volgen. De Wet op de mede-eigendom heeft een aantal zekerheden ingebouwd teneinde de vereniging te beschermen bij wanbetaling. Zo dient de Notaris de in hoofde van de verkoper verschuldigde achterstallen in te houden bij de verkoop van diens privatief.

De Notaris dient vervolgens de syndicus te verwittigen indien de verkoper niet akkoord gaat met deze inhoudingen. De syndicus beschikt dan over een korte termijn om bewarend beslag te laten leggen op deze fondsen om vervolgens de discussie verder ten gronde te laten beslechten indien de verkoper blijft weigeren zijn openstaande schuld te vereffenen.

Betreurenswaardig blijft dat, in de huidige regelgeving, de vereniging van mede-eigenaars géén bevoorrechte schuldeiser is zoals bvb de banken of de FOD Financiën  zodat het al eens gebeurt dat er géén centen meer overblijven, nà de verkoop, voor de vereniging. Er zal derhalve niets anders  opzitten dan  de openstaande schuld in de volgende jaarafrekening te verdelen, volgens het principe van de gedwongen solidariteit onder de mede-eigenaars, over alle mede-eigenaars zodat het werkkapitaal opnieuw 100% kan worden samengesteld.

Anderzijds heeft de syndicus steeds het recht, teneinde zijn wettelijke opdracht van een correct beheer van het vermogen van de vereniging te kunnen uitoefenen, om een achterstallige mede-eigenaar te dagvaarden. Afhankelijk van hetgeen het reglement van mede-eigendom en/of latere beslissingen van de algemene vergadering bepalen, kunnen diverse kosten, intresten en schadevergoedingen worden gevorderd van de in gebreke gebleven mede-eigenaar.